ΕΔΡΑ: 26ης Οκτωβρίου 114, 546 28, Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 567 789 - 90, Fax: 2310 540 506

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
Υμηττού 1 & Λ.Λαυρίου, 190 02, Αθήνα
Τηλ.: 210 664 1800, Fax: 210 66 44 857

HEAD OFFICE: 26th Οktovriou 114, 546 28, Thessaloniki-Greece,
Τel.: + 30 2310 567 789 - 90, Fax: + 30 2310 540 506

ATHENS BRANCH:
Imitou 1 & Lavriou, 190 02, Athens - Greece
Τel.: + 30 210 664 1800, Fax: + 30 210 66 44 857


e-mail: info@voutiadis.gr